Stare civilă formulare

ÎNREGISTRAREA DECESULUI  PENTRU UN CETĂŢEAN ROMÂN, CARE A DECEDAT PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

2. Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.      

3. Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.                                                                                                                 

4. În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la alin. (2) întocmirea actului de deces se face, cu aprobarea parchetului.                                                                         

5. Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:                                

    a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;                                                                                 

    b) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;                                                              

    c) actul de identitate al decedatului;                                                                                   

    d) livretul militar dacă decedatul are vârsta sub 60 de ani                                                    

    e) fotocopia actului de identitate al declarantului.                                                                       

6. În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

 

ÎNREGISTRAREA  CĂSĂTORIEI ÎNTRE CETĂŢENI ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

1. Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei

2. Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

    a) documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;

    b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

    c) certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;

    d) documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

3. Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

    a) certificatul de căsătorie anterior şi certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie

    b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original

    c) certificatul de divorţ în original şi copie

4. Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente:

    -  buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;

5. Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

6. Dosarul actului de căsătorie trebuie să cuprindă:

    a) declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;

    b) declaraţie privind naţionalitatea                                                                                             

    c) buletin statistic pentru căsătorie conform Legii nr.226/2009                                                 

7. Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declaraţia de căsătorie cu documentele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face în prezenţa sa.                                  

8. Odată cu depunerea declaraţiei viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei. 

9. Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 11 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.                               

10. Oficierea căsătoriei se face în limba română de către ofiţerul de stare civilă într-o încăpere corespunzător amenajată, având o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfăşura, la cerere, şi în limba maternă a persoanelor care urmează să se căsătorească, dacă ofiţerul de stare civilă cunoaşte limba respectivă.                             

11. Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să - l poarte în timpul căsătoriei, de către ofiţerul de stare civilă şi de către 2 martori, (martorii vor avea asupra lor act de identitate)                                                                   

12. După încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie.  

13. Persoanele care, în urma căsătoriei, decid să işi schimbe numele au obligaţia de a-şi înlocui cartea de identitate în decursul a 15 zile de la încheierea căsătoriei.