Hotărârile autorității deliberative

2024

HOTĂRÂRE NR. 1privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al Bugetului local al Comunei Suseni rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 2privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 3privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2023 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 4privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activităților desfășurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul civil - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 5privind aprobarea modificării și completării Studiului de oportunitate, a Regulamentului și Caietului de sarcini a Serviciului public de salubrizare a Comunei Suseni și delegarea gestiunii activităților de sortare și de eliminare prin depozitare prin contract de achiziții publice de servicii - ANEXA NR. 1, ANEXA NR. 2, ANEXA NR. 3, ANEXA NR. 4

HOTĂRÂRE NR. 6privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și demararea procedurii de concesionare a Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în Comuna Suseni, Județul Harghita

HOTĂRÂRE NR. 7privind aprobarea atribuirii Contractelor de delegare a gestiunii activităților de sortare și de eliminare prin depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor nepericuloase și a taxelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare în comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 8privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2024 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2025 – 2027

HOTĂRÂRE NR. 9 - privind stabilirea numărului de asistenţi personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2024

HOTĂRÂRE NR. 10privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni începând cu salariile aferente lunii februarie 2024

HOTĂRÂRE NR. 11privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în Comuna Suseni, Județul Harghita și a documentației de atribuire

HOTĂRÂRE NR. 12privind modificarea și completarea HCL nr. 81/2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propusă spre recoltare pentru producția anului 2024 din pădurea proprietate publică a Comunei Suseni administrat de Ocolul Silvic Homorod, modul de valorificare a masei lemnoase și aprobarea prețurilor de pornire a licitațiilor

HOTĂRÂRE NR. 13privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 14privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Suseni”, pe anul 2024 - ANEXA NR. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9ANEXA NR. 3, ANEXA NR. 5

HOTĂRÂRE NR. 15privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților sportive în comuna Suseni”, pe anul 2024 - ANEXA NR. 1, 2, ANEXA NR. 3, ANEXA NR. 4, ANEXA NR. 5, ANEXA NR. 6, ANEXA NR. 7, 8, 9

HOTĂRÂRE NR. 16privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților de tineret în comuna Suseni”, pe anul 2024 - ANEXA NR. 1, 2, ANEXA NR. 3, ANEXA NR. 4, ANEXA NR. 5, ANEXA NR. 6, ANEXA NR. 7, 8, 9

HOTĂRÂRE NR. 17privind alocarea unor sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Suseni serviciilor sociale

HOTĂRÂRE NR. 18privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 19privind aprobarea execuţiei bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 20 - privind revocarea HCL nr. 4/2024 privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activităților desfășurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul civil

HOTĂRÂRE NR. 21privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Suseni, județul Harghita

HOTĂRÂRE NR. 22privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Realizare pistă de biciclete în extravilanul comunei Suseni”

HOTĂRÂRE NR. 23privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2024 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 24privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii, sursa E de finanțare, ale Școlii Gimnaziale ”Elekes Vencel” Suseni

HOTĂRÂRE NR. 25privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2024 Parohiei Romano-Catolică din satul Valea-Strâmbă, comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 26privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 7/2024 privind aprobarea atribuirii Contractelor de delegare a gestiunii activităților de sortare și de eliminare prin depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor nepericuloase și a taxelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare în comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 27 - privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea investiției ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurarea a apelor uzate, finanțat din Fondul pentru mediu

HOTĂRÂRE NR. 28privind aprobarea participării Comunei Suseni, județul Harghita la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 29privind modificarea HCL nr. 14/2024 privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Suseni”, pe anul 2024 - ANEXA NR 1, 2

HOTĂRÂRE NR. 30privind modificarea HCL nr. 15/2024 privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților sportive în comuna Suseni”, pe anul 2024 - ANEXA NR. 1, 2

HOTĂRÂRE NR. 31privind modificarea HCL nr. 16/2024 privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților de tineret în comuna Suseni”, pe anul 2024 - ANEXA NR. 1, 2

HOTĂRÂRE NR. 32privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 33privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2025 cu rata inflației de 10,4%

HOTĂRÂRE NR. 34privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER) Sucursala Harghita, a unui suprafețe de teren de 357 mp situat în str. Nouă, comuna Susnei, sat Suseni, aflat în proprietatea publică al comunei Suseni, pentru realizarea investiției ”Alimentare cu energie electrică atelier de prelucrare al fructelor pentru SC Bebrod Dekor Studio SRL, comuna Suseni”

HOTĂRÂRE NR. 35privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Suseni, județul Harghita, pentru licitația publică din data de 22 mai 2024

HOTĂRÂRE NR. 36privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 1077/2014, încheiat între Comuna Suseni și Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii

HOTĂRÂRE NR. 37privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE SISTEM DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 38 - privind aprobarea atribuirii Contractelor de delegare a gestiunii activităților de sortare și de eliminare prin depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor nepericuloase și a taxelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare în comuna Suseni

2023

HOTĂRÂRE NR. 1privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunilor de dezvoltare la data de 31.12.2022 din excedentul anului precedent

HOTĂRÂRE NR. 2privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al Bugetului local al Comunei Suseni rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 3privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2024 – 2026 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 4 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 5privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2022 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 6privind stabilirea numărului de asistenţi personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 7privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2023 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 8privind modificarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 9privind punerea la dispozitia proiectului “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții

HOTĂRÂRE NR. 10privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Gheorgheni și Comuna Suseni în scopul cooperării pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul Ministerului Sănătății

HOTĂRÂRE NR. 11privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției ”Amplasare rezervor de înmagazinare a apei potabile în Valea Strâmbă pentru comuna Suseni, judeţul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 12privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea investiției “Extindere și reabilitare reţea de canalizare menajeră localitatea Suseni, judeţul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 13privind aprobarea implementării proiectului “Extindere și reabilitare reţea de canalizare menajeră localitatea Suseni, judeţul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 14privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 23 febuarie 2023

HOTĂRÂRE NR. 15privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire casă de locuit în comuna Suseni, sat Valea Strâmbă, fără număr

HOTĂRÂRE NR. 16privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2023 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 17privind alocarea unor sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Suseni serviciilor sociale

HOTĂRÂRE NR. 18privind aprobarea execuţiei bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 19privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”AMPLASARE REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE A APEI POTABILE ÎN VALEA-STRÂMBĂ PENTRU COMUNA SUSENI”

HOTĂRÂRE NR. 20privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unități de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT Comuna Suseni, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor ”Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9. și Reforma 6. Investiția 11.

HOTĂRÂRE NR. 21privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire casă de locuit în comuna Suseni, sat Suseni, str. Nouă, nr. 62

HOTĂRÂRE NR. 22privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Suseni”, pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 23privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților sportive în comuna Suseni”, pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 24privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ” Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea-Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTĂRÂRE NR. 25privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea-Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 26privind aprobarea intabulării drumului de exploatație agricolă DEA 32, proprietate publică a Comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 27privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „CONSTRUIRE TROTUAR IN COMUNA SUSENI-ETAPA II”

HOTĂRÂRE NR. 28 - privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024 cu rata inflației de 13,8%

HOTĂRÂRE NR. 29privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 30privind modificarea HCL nr. 92/2022 privind aprobarea analizei situației la nivel local cu privire la stabilirea zonelor unde se prestează serviciul public de canalizare, serviciul public inteligent, respectiv zonele în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate

HOTĂRÂRE NR. 31privind modificarea HCL nr. 94/2022 privind aprobarea implementării proiectului ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 32 -privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 33privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea investiției ”Reabilitarea și modernizarea grădiniței de copii cu program prelungit, în vederea creșterii eficienței energetice, din comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 34privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare reţea de canalizare menajeră localitatea Suseni, judeţul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE NR. 35privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE NR. 36privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Suseni,județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 37privind modificarea HCL nr. 40/2019 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 38privind modificarea HCL nr. 79/2021 privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni - ANEXA 1, ANEXA 2

HOTĂRÂRE NR. 39privind participarea Comunei Suseni, județul Harghita la constituirea parteneriatului LEADER ,,Grup de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 LEADER 2023-2027” în perioada de programare 2023-2027

HOTĂRÂRE NR. 40privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 41privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Achiziționarea de microbuze verzi pentru elevii din județul Harghita” de către UAT Comuna Suseni, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”

HOTĂRÂRE NR. 42privind modificarea și completarea HCL nr. 95/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 43privind aprobarea trecerii imobilului ”Construcții administrative și social culturale”, evidențiat la poziția nr. 231 în lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Suseni în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării imobilului respectiv

HOTĂRÂRE NR. 44privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Elekes Vencel a unor imobile aflate în proprietate publică a Comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 45privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul I al anului 2023

HOTĂRÂRE NR. 46privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMS-SII MMSS, cod MySmis 130963

HOTĂRÂRE NR. 47 - privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Realizare pistă de biciclete în extravilanul comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 48privind modificarea HCL nr. 34/2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare reţea de canalizare menajeră localitatea Suseni, judeţul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE NR. 49privind modificarea HCL nr. 35/2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE NR. 50privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 51privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 3 august 2023

HOTĂRÂRE NR. 52 - privind aprobarea Programului de internship al Primăriei Comunei Suseni pentru anul 2023 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 53privind aprobarea colaborării între UAT Comuna Suseni și UAT Județul Harghita în vederea restabilirii cât mai operative a condițiilor normale de circulație în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier pe drumurile județene DJ126 și DJ138, aflate pe raza UAT Comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 54privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 55privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției ”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni”

HOTĂRÂRE NR. 56privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și acordul privind asigurarea contribuției financiare pentru cheltuielile care nu sunt finanțate din Fondul pentru mediu pentru realizarea investiției ”Înființare piste de biciclete în comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 57privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2023 Parohiei Romano-Catolică din satul Valea-Strâmbă, comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 58privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul II al anului 2023 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 59privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Suseni în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Elekes Vencel” din Suseni

HOTĂRÂRE NR. 60privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Suseni, județul Harghita

HOTĂRÂRE NR. 61pentru declararea de uz și de interes public, precum și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Suseni al imobilului înscris în CF nr. 57267 Suseni, nr. cadastral 57267

HOTĂRÂRE NR. 62privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 400 mp, teren agricol, situat în extravilanul Comunei Suseni, categoria de folosință pășune, înscris în C.F. nr. 57267 Suseni

HOTĂRÂRE NR. 63privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A Mediaș

HOTĂRÂRE NR. 64privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 65privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 66privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul III al anului 2023

HOTĂRÂRE NR. 67privind aprobarea ocupării temporare a unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE, DIN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 68privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni începând cu salariile aferente lunii octombrie 2023

HOTĂRÂRE NR. 69privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE SISTEM DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 70 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 71 - privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Suseni, județul Harghita - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 72 -privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 73privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni începând cu salariile aferente lunii noiembrie 2023

HOTĂRÂRE NR. 74privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Suseni, județul Harghita, Secțiunea II

HOTĂRÂRE NR. 75privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 76 - privind reducerea cu 10% a numărului maxim de posturi stabilite potrivit art. III alin. (81) din OUG nr. 63/2010 și pct. 1 din anexa la respectiva ordonanță de urgență și aprobarea modificării Statului de funcţii și a Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 77privind aprobarea modificării HCL nr. 88/2022 privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2022 pentru partida comunicată de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresa nr. 3346/L.J./03.11.2022

HOTĂRÂRE NR. 78 - privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a Comunei Suseni în anul 2024

HOTĂRÂRE NR. 79privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul IV al anului 2023

HOTĂRÂRE NR. 80privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2023

HOTĂRÂRE NR. 81privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propusă spre recoltare pentru producția anului 2024 din pădurea proprietate publică a Comunei Suseni administrat de Ocolul Silvic Homorod, modul de valorificare a masei lemnoase și aprobarea prețurilor de pornire a licitațiilor

 

2022

HOTĂRÂRE NR. 1privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunilor de dezvoltare și funcționare la data de 31.12.2021 din excedentul anului precedent

HOTĂRÂRE NR. 2privind actualizarea valorii de inventar și al datelor tehnice ale unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 3privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 20 ianuarie 2022

HOTĂRÂRE NR. 4privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al Bugetului local al Comunei Suseni rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2021

HOTĂRÂRE NR. 5privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnicoeconomică pentru realizarea investiţiei „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN VALEA-STRÂMBĂ”

HOTĂRÂRE NR. 6privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN VALEA-STRÂMBĂ”

HOTĂRÂRE NR. 7privind aprobarea valorii de finanțare a investiţiei ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES SILVIC DIN COMUNA SUSENI” după încheierea contractelor de achiziții

HOTĂRÂRE NR. 8privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2022 – 2023 a comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 9privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2022 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 10privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 11privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cuhandicap grav pe semestrul II, anul 2021 - ANEXA 

HOTĂRÂRE NR. 12privind înființarea unui atelier de prelucrare a legumelor și fructelor în demisolul clădirii Primăriei comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 13privind aprobarea trecerii imobilului ”Construcții de locuințe”, evidențiat la poziția nr. 234 în lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Suseni în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării imobilului respectiv

HOTĂRÂRE NR. 14privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „CONSTRUIRE TROTUAR IN COMUNA SUSENI-ETAPA II”

HOTĂRÂRE NR. 15privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2023 – 2025

HOTĂRÂRE NR. 16privind modificarea și completarea HCL nr. 4/2022 privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al Bugetului local al Comunei Suseni rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2021

HOTĂRÂRE NR. 17privind alocarea unor sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Suseni serviciilor sociale

HOTĂRÂRE NR. 18privind stabilirea numărului de asistenţi personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 19privind stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu

HOTĂRÂRE NR. 20privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției „Modernizare străzi în comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 21privind ajustarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 22privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2022 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 23privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 949/2012, încheiat între Comuna Suseni și Cabinetul Medical Individual de Stomatologie Dr. Bartalis Ervin

HOTĂRÂRE NR. 24privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES SILVIC DIN COMUNA SUSENI” - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 25privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției „Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 26privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în comuna Suseni, județul Harghita” în vederea obţinerii finanţării în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 16.4

HOTĂRÂRE NR. 27privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gergely Róbert, ales pe lista AMT - EMSZ şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta

HOTĂRÂRE NR. 28 - privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Demoalre casă de locuit și amenajare teren”

HOTĂRÂRE NR. 29privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției „Demolare casă de locuit și amenajare teren”

HOTĂRÂRE NR. 30privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a Comunei Suseni în anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 31privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Suseni”, pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 32privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților sportive în comuna Suseni”, pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 33privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din clădirea Centrului local de promovare și informare turistică, situat în comuna Suseni, sat Valea Strâmbă nr. 195, județul Harghita, aflat în domeniul public al comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 34privind modificarea HCL nr. 12/2022 privind înființarea unui atelier de prelucrare a legumelor și fructelor în demisolul clădirii Primăriei comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 35privind aprobarea execuţiei bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE NR. 36privind aprobarea prețului de vânzare și a modului de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2022, produse accidentale II, cuprinse în APV nr. 13640 AC II din 08.03.2022 și în APV nr. 13641 DO II din 08.03.2022, emisă de O.S. Miercurea-Ciuc

HOTĂRÂRE NR. 37privind aprobarea valorii Proiectului POCU 153277 „Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile”, precum și pentru aprobarea cofinanțării contribuției proprii din valoarea eligibilă a proiectului

HOTĂRÂRE NR. 38privind nominalizarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei

HOTĂRÂRE NR. 39privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 40privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 41privind modificarea componenței Comisiei Muncă și Protecție Socială, Protecția Copilului, Tineret și Sport

HOTĂRÂRE NR. 42privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE SISTEM DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 43privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ” Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Suseni, județul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE NR. 44privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP – SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ CU 180 de LOCURI DIN DAT SUSENI NR.1084, COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 45privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 28 aprilie 2022

HOTĂRÂRE NR. 46privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 cu rata inflației de 5,1%

HOTĂRÂRE NR. 47privind schimbarea reprezentanților Comunei Suseni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”

HOTĂRÂRE NR. 48privind schimbarea reprezentanților Comunei Suseni în Adunarea Generală a Societății AQUASERV MAROS S.R.L.

HOTĂRÂRE NR. 49privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 50privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 51 - privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul de investiții ” Realizare pistă de biciclete in extravilanul comunei Suseni”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local

HOTĂRÂRE NR. 52privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 53privind aprobarea Studiului, Documentului de poziție, Regulamentului și Documentației de atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Suseni, membră a ADI SIMD Harghita

HOTĂRÂRE NR. 54privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul I al anului 2022

HOTĂRÂRE NR. 55privind revocarea HCL nr. 42/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „ÎNFIINȚARE SISTEM DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 56privind modificarea HCL nr. 43/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ” Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Suseni, județul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE NR. 57privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 44/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP – SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ CU 180 DE LOCURI DIN SAT SUSENI NR.1084, COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 58privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Amplasare stație de încărcare pentru autovehicule electrice ”

HOTĂRÂRE NR. 59privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul proiectului: ”Mobilitate urbană durabilă în MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA SUSENI, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local

HOTĂRÂRE NR. 60privind modificarea HCL nr. 63/2021 și a procedurii de acordare a ajutorului individual de minimis Societății AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita, aprobată prin HCL nr. 63/2021

HOTĂRÂRE NR. 61 - privind revocarea HCL nr. 37/2022 privind aprobarea valorii Proiectului POCU 153277 „Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile”, precum și pentru aprobarea cofinanțării contribuției proprii din valoarea eligibilă a proiectului

HOTĂRÂRE NR. 62privind modificarea și completarea HCL nr. 51/2022 privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul de investiții ” Realizare pistă de biciclete in extravilanul comunei Suseni”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local

HOTĂRÂRE NR. 63privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I, anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 64privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 65privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2022 pentru partidele comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresa nr. 2201/L.J./15.07.2022

HOTĂRÂRE NR. 66privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 67privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2022 Parohiei Romano-Catolice din satul Suseni, comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 68privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 69privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă ”

HOTĂRÂRE NR. 70privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul II al anului 2022

HOTĂRÂRE NR. 71privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: ”REABILITAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAȚIE DIN COMUNA SUSENI”

HOTĂRÂRE NR. 72privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 73privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE NR. 74privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 6/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN VALEASTRÂMBĂ”

HOTĂRÂRE NR. 75privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și casării construcției grup sanitar, identificat potrivit CF nr. 50056 Suseni, având nr. cadastral 50056 – C2

HOTĂRÂRE NR. 76privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 1698/2012, încheiat între Comuna Suseni și I. I. Kolumbán Zoltán

HOTĂRÂRE NR. 77privind modificarea și completarea HCL nr. 67/2022 privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2022 Parohiei Romano- Catolică din satul Suseni, comuna Suseni

HOTĂRÂRE NR. 78privind înfiinţarea unui punct de lucru și modificarea actului constitutiv al operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L.

HOTĂRÂRE NR. 79 - 

HOTĂRÂRE NR. 80privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 81privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii bloc de locuințe din localitatea Suseni, comuna Suseni, în vederea creșterii eficienței energetice” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componența C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, runda a doua

HOTĂRÂRE NR. 82privind aprobarea Proiectului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea grădiniței de copii cu program prelungit, în vederea creșterii eficienței energetice, din comuna Suseni, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componența 10 – Fondul local, Investiția I.3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, runda a doua

HOTĂRÂRE NR. 83privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni

HOTĂRÂRE NR. 84 - privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Înființare piste de biciclete în comuna Suseni, județul Harghita” în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

HOTĂRÂRE NR. 85privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 86privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE NR. 87privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Reabilitarea drumurilor agricole de exploatație din comuna Suseni”

HOTĂRÂRE NR. 88privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2022 pentru partida comunicată de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresa nr. 3346/L.J./03.11.2022

HOTĂRÂRE NR. 89privind aprobarea Actului adițional pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquaserv Maros – Mureș și Societatea Aquaserv Maros S.R.L.

HOTĂRÂRE NR. 90privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 91privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 92privind aprobarea analizei situației la nivel local cu privire la stabilirea zonelor unde se prestează serviciul public de canalizare, serviciul public inteligent, respectiv zonele în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 93privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea investiției ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 94privind aprobarea implementării proiectului ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita” - ANEXA 1, ANEXA 2

HOTĂRÂRE NR. 95privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 96privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul IV al anului 2022 - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 97privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a Comunei Suseni în anul 2023 -ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 98privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022

HOTĂRÂRE NR. 99privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2023 – 2024 a comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE NR. 100privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Amplasare rezervor de înmagazinare a apei potabile în Valea Strâmbă pentru comuna Suseni, judeţul Harghita”

HOTĂRÂRE NR. 101privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni începând cu salariile aferente lunii decembrie 2022

 

2021

HOTĂRÂRE nr. 1 - privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2021 – 2022 a comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 2 - privind schimbarea unor reprezentanți ai Comunei Suseni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ”

HOTĂRÂRE nr. 3 - privind schimbarea unui reprezentant al Comunei Suseni în Adunarea Generală a Societății AQUASERV MAROS S.R.L.

HOTĂRÂRE nr. 4 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 5privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Totpál László, ales pe lista AMT - EMSZ şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta

HOTĂRÂRE nr. 6privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunilor de dezvoltare și funcționare la data de 31.12.2020 din excedentul anului precedent

HOTĂRÂRE nr. 7privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 8 -  privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2020 - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 9privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES SILVIC DIN COMUNA SUSENI” - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 10privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 11privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂRE nr. 12privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE nr. 13privind aprobarea modificării și completării Organigramei și Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 14privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unor imobile aflate în domeniul public al comunei Suseni, necesare accesului în perimetrul de exploatare a carierei Suseni în beneficiul CRH CIMENT (Romania) S.A.

HOTĂRÂRE nr. 15privind modificarea și completarea HCL nr. 91/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 16privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Suseni și a modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 17privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 89/2020

HOTĂRÂRE nr. 18privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial, aflat în domeniul public al comunei Suseni, situat în comuna Suseni, sat Suseni nr. 1038, județul Harghita - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 19privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2020 - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 20privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Demolarea clădirii Serviciului de Pompieri Voluntari şi amplasare staţie de tratare a apei potabile pentru puţ forat comuna Suseni, judeţul Harghita”

HOTĂRÂRE nr. 21privind modificarea componenței Comisiei social-culturală, culte, învăţământ, sănătate, familie

HOTĂRÂRE nr. 22privind revocarea HCL nr. 2/2021 și a HCL nr. 3/2021 privind schimbarea unor reprezentanți în cadrul AGA ADI de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV MAROS – MUREȘ” respectiv în Adunarea Generală a Societății AQUASERV MAROS S.R.L.

HOTĂRÂRE nr. 23privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2022 – 2024

HOTĂRÂRE nr. 24privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al Bugetului local al Comunei Suseni rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020

HOTĂRÂRE nr. 25privind stabilirea numărului de asistenţi personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 26privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021 - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 27 - privind alocarea unor sume din bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Suseni serviciilor sociale

HOTĂRÂRE nr. 28privind stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu

HOTĂRÂRE nr. 29privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 cu rata inflației de 2,6%

HOTĂRÂRE nr. 30privind modificarea HCL nr. 15/2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 91/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 31privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂRE nr. 32privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării imobilului, situat în intravilanul comunei Suseni, sat Suseni nr. 213, având nr. cadastral 1055 și 1055-C1 cuprins în CF nr. 52014 Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 33privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani

HOTĂRÂRE nr. 34privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Suseni”, pe anul 2021 - ANEXA 3, ANEXA 5

HOTĂRÂRE nr. 35privind aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților sportive în comuna Suseni”, pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 36privind aprobarea încheierii unui Parteneriat de implementare între U.A.T. COMUNA SUSENI și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Gheorgheni” - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 37cu privire la aprobarea participării comunei Suseni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024, în vederea achiziţionării de autovehicule de către Comuna Suseni

HOTĂRÂRE nr. 38privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Suseni și aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Suseni, județul Harghita

HOTĂRÂRE nr. 39privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 40privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 513/2011, încheiat între Comuna Suseni și CEC Bank S.A. - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 41privind aprobarea prețului de cumpărare a imobilului, situat în intravilanul comunei Suseni, sat Suseni nr. 213, având nr. cadastral 1055 și 1055-C1 cuprins în CF nr. 52014 Suseni

HOTĂRÂRE nr. 42privind aprobarea modificării HCL nr. 7/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 43privind aprobarea Notei de fundamentare a obiectivului de investiții ”Construire trotuare în comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 44privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Construire trotuare în comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 45privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul I al anului 2021

HOTĂRÂRE nr. 46privind modificarea și completarea HCL nr. 38/2021 cu privire la atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Suseni și aprobarea Nomenclaturii stradale al comunei Suseni, județul Harghita - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 47privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a Comunei Suseni în anul 2021 - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 48privind aprobarea prețului de vânzare și a modului de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2021, produse accidentale I, cuprinse în APV nr. 13465 AC I din 28.06.2021, emisă de O.S. Miercurea-Ciuc

HOTĂRÂRE nr. 49privind aprobarea modificării HCL nr. 40/2020 privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2020 pentru partidele comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresa nr. 1617/LJ/2020

HOTĂRÂRE nr. 50privind aprobarea modificării HCL nr. 68/2020 privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2020 pentru partidele comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresa nr. 3267/LJ/2020

HOTĂRÂRE nr. 51privind aprobarea “Înţelegerii de cooperare între Comuna Suseni, județul Harghita dinRomânia şi Comuna Lakitelek, județul Bács- Kiskun din Ungaria” - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 52privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂRE nr. 53privind aprobarea situației financiare pe anul 2020 a Societății AQUASERV MAROS S.R.L.

HOTĂRÂRE nr. 54privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății AQUASERV MAROS S.R.L. pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 55privind scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe amortizate, precum și a obiectelor de inventar de mică valoare uzate, aflate în domeniul privat al comunei Suseni

HOTĂRÂRE nr. 56privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I, anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 57privind aprobarea unor Note de fundamentare

HOTĂRÂRE nr. 58privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 59privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 60cu privire la modificarea HCL nr. 67/2017 privind implementarea proiectului „REABILITARE CLĂDIRE PUBLICĂ PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII SOCIALE ȘI PUBLICE DIN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA” - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 61privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „REABILITARE CLĂDIRE PUBLICĂ PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII SOCIALE ȘI PUBLICE DIN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE nr. 62privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Suseni pentru perioada 2021 - 2027 - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 63privind acordarea unui ajutor individual de minimis Societății Comerciale AQUASERV MAROS S.R.L, prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Suseni, județul Harghita - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 64privind aprobarea Notei de fundamentare al investiției ”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 65privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 66privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ cu obiectivul de investiție „Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni"

HOTĂRÂRE nr. 67privind modificarea și completarea HCL nr. 33/2021 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ciumani

HOTĂRÂRE nr. 68privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Modernizare străzi în Comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE nr. 69privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE nr. 70privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 71privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea investiției „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE nr. 72privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2021 Parohiei Romano-Catolică din satul Suseni, comuna Suseni

HOTĂRÂRE nr. 73privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 16 septembrie 2021

HOTĂRÂRE nr. 74privind revocarea HCL nr. 55/2021 privind scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe amortizate, precum și a obiectelor de inventar de mică valoare uzate, aflate în domeniul privat al comunei Suseni

HOTĂRÂRE nr. 75privind revocarea HCL nr. 65/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea investiției ” Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 76privind revocarea HCL nr. 66/2021 privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ cu obiectivul de investiție „Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni"

HOTĂRÂRE nr. 77privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Reabilitarea Sălii de Gimnastică din Comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 78privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ cu obiectivul de investiție „Reabilitarea Sălii de gimnastică din Comuna Suseni"

HOTĂRÂRE nr. 79privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de IluminatPublic al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE nr. 80privind mandatarea reprezentantului comunei Suseni în AGA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare ,,Aquaserv Maros – Mureș” pentru aprobarea tarifelor unice pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în comuna Suseni

HOTĂRÂRE nr. 81privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 82privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2021 pentru partidele comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresele nr. 3357/LJ/2021 și nr. 3448/LJ/2021

HOTĂRÂRE nr. 83privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 69/2021 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE nr. 84privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni

HOTĂRÂRE nr. 85privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Suseni pentru perioada 2021 – 2026

HOTĂRÂRE nr. 86cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 87privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 20/2007 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul poate acorda ajutoare de urgență din bugetul local

HOTĂRÂRE nr. 88privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂRE nr. 89privind aprobarea Notei de fundamentare al investiției ”Reabilitarea drumurilor agricole de exploatație din Comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 90privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției „Reabilitarea drumurilor agricole de exploatație din Comuna Suseni”

HOTĂRÂRE nr. 91privind instrumentarea proiectului „REABILITAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE DIN COMUNA SUSENI”

HOTĂRÂRE nr. 92privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 93privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Suseni cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuare în comuna Suseni-etapa II”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022 - ANEXA

HOTĂRÂRE nr. 94privind aprobarea Notei de fundamentare al investiției ”Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea-Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita”

HOTĂRÂRE nr. 95privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ” Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea - Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

HOTĂRÂRE nr. 96privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022

HOTĂRÂRE nr. 97privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul III al anului 2021

HOTĂRÂRE nr. 98privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2021 Parohiei Romano-Catolice din satul Valea-Strâmbă, comuna Suseni

HOTĂRÂRE nr. 99privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: ”REABILITARE CLĂDIRE PUBLICĂ PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII SOCIALE ŞI PUBLICE DIN COMUNA SUSENI, JUDEŢUL HARGHITA”

HOTĂRÂRE nr. 100 - privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2021 pentru partidele comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresa nr. 5390/LJ/2021

HOTĂRÂRE nr. 101privind aprobarea rectificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 102privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 10 decembrie 2021

HOTĂRÂRE nr. 103privind aprobarea Notei de fundamentare al investiției ”Amplasare stație de încărcare pentru autovehicule electrice”

HOTĂRÂRE nr. 104privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 100/2021 privind aprobarea prețului de pornire al licitației și modul de valorificare a masei lemnoase pentru exploatare în anul 2021 pentru partidele comunicate de O.S. Miercurea-Ciuc prin adresa nr. 5390/LJ/2021

HOTĂRÂRE nr. 105privind aprobarea rectificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2021

HOTĂRÂRE nr. 106privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Amplasare stație de încărcare pentru autovehicule electrice”

HOTĂRÂRE nr. 107privind aprobarea participării Comunei Suseni în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități: „Amplasare stație de încărcare pentru autovehicule electrice"

HOTĂRÂRE nr. 108privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni începând cu salariile aferente lunii decembrie 2021

HOTĂRÂRE nr. 109privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul IV al anului 2021

HOTĂRÂRE nr. 110privind modificarea și completarea HCL nr. 96/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022