Határozatok

2024

1. SZÁMÚ HATÁROZAT - a 2023-as évi költségvetési többlet felhasználási módjának jóváhagyására 

2. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 

3. SZÁMÚ HATÁROZAT - a fogyatékkal élő személyek gondozóinak a 2023-as év második félévi tevékenységi beszámolójának jóváhagyására

4. SZÁMÚ HATÁROZATa 2024. évre vonatkozó helyi érdekű cselekvési és munkaterv jóváhagyásáról, a 196/2016. számú, a felzárkóztatási jövedelemről szóló törvény alapján, valamint a gyermek eltartására kötelezett, munkaképes szülők által a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek mellett végzett tevékenységek megállapítása érdekében

5. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község Önkormányzata köztisztasági szolgáltatása Lehetőség tanulmányának, Szabályzatának és Feladat füzete módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról, valamint a válogatási és tárolási tevékenység átruházásának közszolgáltatási szerződéssel való jóváhagyásáról

6. SZÁMÚ HATÁROZATa Hargita megyei Gyergyóújfalu községben a földgázelosztó közüzemi szolgáltatás koncesszióba adására vonatkozó tanulmány jóváhagyásáról és a koncessziós eljárás megindításáról

7. SZÁMÚ HATÁROZAT - a háztartási hulladékok és a nem veszélyes hulladékok válogatásának és lerakóhelyen történő ártalmatlanításának átruházására irányuló szerződések odaítélésének jóváhagyásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak jóváhagyására Gyergyóújfalu községben

8. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2024. évi bevételi és kiadási Költségvetésének, valamint a 2025-2027. évekre vonatkozó előirányzatainak jóváhagyásáról

9. SZÁMÚ HATÁROZATa fogyatékkal élő személyek gondozói számának meghatározásáról a 2024-es évre

10. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu község polgármestere szakapparátusa személyzete fizetésének megállapításáról a 2024. februári illetményekkel kezdődően

11. SZÁMÚ HATÁROZATa Hargita megyei Gyergyóújfalu községben a földgázelosztási közszolgáltatás koncessziójának és a pályázati dokumentációnak a jóváhagyásáról

12. SZÁMÚ HATÁROZAT - a 81/2023 számú, a Homoród Erdészeti Hivatal által ügykezelt, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező erdejéből a 2024-es termelési évben kitermelésre javasolt famennyiség jóváhagyásáról, a faanyag hasznosításának módjáról és az árverési kikiáltási árának jóváhagyásáról szóló Határozat módosításáról és kiegészítéséről 

13. SZÁMÚ HATÁROZATaz AQUASERV MAROS K.F.T.-nek, a Hargita megyei Gyergyóújfalu község közigazgatási területén a közüzemi vízellátási és csatornaszolgáltatónak nyújtott egyedi de minimis támogatás jóváhagyásáról

14. SZÁMÚ HATÁROZAT - a „Kulturális programok és tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának” jóváhagyásáról Gyergyóújfalu községben

15. SZÁMÚ HATÁROZAT - a „Sport tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának” jóváhagyásáról Gyergyóújfalu községben 

16. SZÁMÚ HATÁROZATaz „Ifjúsági tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának” jóváhagyásáról Gyergyóújfalu községben 

17. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község Költségvetéséből a szociális szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására

18. SZÁMÚ HATÁROZAT - a Gyergyóújfalu község Polgármesteri hivatalán belül a köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak közlekedési költségei elszámolásának jóváhagyásáról 

19. SZÁMÚ HATÁROZAT - Gyergyóújfalu Község 2023-as évi Költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról 

20. SZÁMÚ HATÁROZAT - a 4/2024-es számú, a 2024. évre vonatkozó helyi érdekű cselekvési és munkaterv jóváhagyásáról, a 196/2016. számú, a felzárkóztatási jövedelemről szóló törvény alapján, valamint a gyermek eltartására kötelezett, munkaképes szülők által a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek mellett végzett tevékenységek megállapításáról szóló Határozat visszavonásáról 

21. SZÁMÚ HATÁROZAT - a Hargita megyei Gyergyóújfalu községben a földgázelosztási közüzemi szolgáltatás koncessziós szerződésének odaítélésére irányuló pályázat elbíráló bizottsága létrehozásáról 

22. SZÁMÚ HATÁROZAT - egyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület elfoglalásról a „Kerékpárút létesítése Gyergyóújfalu község külterületén” megnevezésű beruházás elvégzése céljából

23. SZÁMÚ HATÁROZAT - a Gyergyóújfalu községben levő szociális szolgáltatások éves tervének jóváhagyására

24. SZÁMÚ HATÁROZAT - a Gyergyóújfalvi "Elekes Vencel" Általános Iskola  teljes egészében saját bevételből, E finanszírozási forrásból finanszírozott tevékenységeinek jóváhagyásáról

25. SZÁMÚ HATÁROZATa helyi költségvetésből a 2024-es évre vonatkozó pénzügyi támogatás odaítéléséről a Gyergyóújfalu községbeli tekerőpataki Római katolikus plébánia részére

26. SZÁMÚ HATÁROZATa 7/2024-es, a háztartási hulladékok és a nem veszélyes hulladékok válogatásának és lerakóhelyen történő ártalmatlanításának átruházására irányuló szerződések odaítélésének jóváhagyásáról valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak jóváhagyására Gyergyóújfalu községben Határozat kiegészítésére és módosítására

27. SZÁMÚ HATÁROZATa „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív Intelligens Nyilvános Rendszereken (SPIA) Liban, Szenéte településeken és Heveder negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű  beruházás  Általános Költségvetés Becslésnek  jóváhagyására, a Környezetvédelmi Alapból finanszírozott vízellátási, csatornázási és szennyvíztisztítási rendszerek program keretében való benyújtására

28. SZÁMÚ HATÁROZATa Hargita megyei Gyergyóújfalu Községnek a vízellátási, csatornázási és szennyvíztisztítási rendszerek programban való részvételének jóváhagyásáról, a "Szennyvíztisztítással ellátott házi szennyvízelvezető rendszer kiépítése alternatív intelligens közműrendszerek (SPIA) segítségével Liban, Szenéte településeken és Heveder negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében" című beruházási megvalósításáért

29. SZÁMÚ HATÁROZAT - a „Kulturális programok és tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának” Gyergyóújfalu községben, jóváhagyásáról szóló, 14/2024-es Határozat módosítására

30. SZÁMÚ HATÁROZAT - a sport tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának” Gyergyóújfalu községben jóváhagyásáról szóló, 15/2024-es Határozat módosítására

31. SZÁMÚ HATÁROZATaz ifjúsági tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának” Gyergyóújfalu községben jóváhagyásáról szóló, 16/2024-es Határozat módosítására

32. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 

33. SZÁMÚ HATÁROZATa helyi adók és illetékek 2025-re vonatkozó, 10,4%-os inflációval történő indexálásáról

34. SZÁMÚ HATÁROZATamely jóváhagyja a Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER)  vállalat Hargita megyei Fiókjának a Gyergyóújfalu község, Gyergyóújfalu falu, Újút utcában található, Gyergyóújfalu Község köztulajdonában lévő 357 négyzetméteres telek biztosítását a „Villamosenergia-ellátás a gyümölcsfeldolgozó műhelybe az  Bedrod Dekor Studio KFT számára, Gyergyóújfalu község” című beruházás megvalósítása céljából

35. SZÁMÚ HATÁROZATa Hargita megyei Gyergyóújfalu községben a földgázelosztási közüzemi szolgáltatás koncessziós szerződésének odaítélésére irányuló pályázat elbíráló bizottsága létrehozásáról

36. SZÁMÚ HATÁROZATa Gyergyóújfalu Község Önkormányzata és a Természetvédelmi Egyesület között létrejött 1077/2014. sz. bérleti szerződés időtartama meghosszabbításának jóváhagyásáról

37. SZÁMÚ HATÁROZATa „Gázelosztó rendszer létrehozása Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági – tehnikai mutatóinak aktualizására  

38. SZÁMÚ HATÁROZAT - a háztartási hulladékok és a nem veszélyes hulladékok válogatásának és lerakóhelyen történő ártalmatlanításának átruházására irányuló szerződések odaítélésének jóváhagyásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjainak jóváhagyására Gyergyóújfalu községben

 

2023

1. SZÁMÚ HATÁROZATa Helyi költségvetés fejlesztési szakaszai 2022. december 31-i hiányának az előző évek költségvetési többletéből való végleges lefödésének jóváhagyására

2. SZÁMÚ HATÁROZATa 2022-es évi költségvetési többlet felhasználási módjának jóváhagyására

3. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2023-as évi Költségvetésének és a 2024-2026-os évek becslésének jóváhagyására 

4. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra

5. SZÁMÚ HATÁROZATa fogyatékkal élő személyek gondozóinak a 2022-es év II. negyedévi Tevékenységi beszámolójának jóváhagyására

6. SZÁMÚ HATÁROZATa fogyatékkal élő személyek gondozói számának jóváhagyására a 2023-as évre

7. SZÁMÚ HATÁROZATa Helyi érdekű munkák cselekvési tervének jóváhagyására a 2023-as évre

8. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu községben a szemétszállítási illeték értékének módosítására

9. SZÁMÚ HATÁROZATterület a „Közös települési hulladékgyűjtő helyek felszerelése Hargita megye területén vidéki és városi területeken, digitalizált ökológiai szigetekkel” című projekt új beruházások elhelyezésére szolgáló terület biztosításáról

10. SZÁMÚ HATÁROZATEgyüttműködési megállapodás jóváhagyására Gyergyóújfalu Község és Gyergyószentmiklós Municípium között a PNRR felhívásán belül az Integrált Közösségi Központ létrehozására irányuló együttműködés céljából Gyergyószentmiklóson

11. SZÁMÚ HATÁROZATaz „Ivóvíz tartály létesítése Tekerőpatakon, Gyergyóújfalu község részére, Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak aktualizálására 

12. SZÁMÚ HATÁROZATa „Szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése” megnevezésű beruházás gazdasági – technikai mutatóinak jóváhagyására  

13. SZÁMÚ HATÁROZATa „Szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése” megnevezésű pályázat végrehajtásának jóváhagyására

14. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra

15. SZÁMÚ HATÁROZATZonális Rendezési Terv jóváhagyására lakóház építése céljából Gyergyóújfalu községben, Tekerőpatak faluban

16. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu községben levő szociális szolgáltatások évi tervének jóváhagyására

17. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község Költségvetéséből a szociális szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására 

18. SZÁMÚ HATÁROZAT - a 2022-es évi Költségvetés végrehajtásának jóváhagyására 

19. SZÁMÚ HATÁROZATegy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület elfoglalására az ’’Ivóvíz tartály létesítése Tekerőpatakon, Gyergyóújfalu község részére, Hargita megyében’’ megnevezésű beruházás elvégzésére

20. SZÁMÚ HATÁROZAT - a „83 Hargita megyei tanügyi intézmény bútorokkal, didaktikai anyagokkal és digitális eszközökkel való felszerelése” megnevezésű pályázat Támogatási kérése benyújtásának és megvalósításának jóváhagyására Gyergyóújfalu Község által, partnerségben Hargita Megyével, Hargita megyei közigazgatási egységekkel, valamint sportklubokkal a Nemzeti Helyreállítási Program VI. pillérének C15-ös keretén belül

21. SZÁMÚ HATÁROZATa Gyergyóújfalu községben, az Újfalu Újút 62 szám alatt található ingatlan  Zonális Rendezési Tervének jóváhagyására lakóház építése céljából

22. SZÁMÚ HATÁROZATa kulturális programok és tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának jóváhagyása Gyergyóújfalu községben

23. SZÁMÚ HATÁROZATa sport tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása éves programjának jóváhagyása Gyergyóújfalu községben

24. SZÁMÚ HATÁROZATa beavatkozási munkák, gazdasági-technikai mutatók és a frissített Általános Költségvetés Becslésnek a „Helyi utak modernizálása Gyergyóújfalu, Kilyénfalva és Tekerőpatak falvakban, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás támogatására az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programban, valamint a helyi költségvetésből finanszírozott kiadási  kategóriákat képviselő összeg  jóváhagyására

25. SZÁMÚ HATÁROZATegy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület elfoglalására a „Helyi utak modernizálása Gyergyóújfalu, Kilyénfalva és Tekerőpatak falvakban, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás elvégzésére

26. SZÁMÚ HATÁROZATa DEA 32-es számú mezőgazdasági kitermelő út telekkönyvbe való feljegyzésének jóváhagyására

27. SZÁMÚ HATÁROZATa „Járda építése Gyergyóújfalu községben, II-ik szakasz” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatói frissítésének jóváhagyására

28. SZÁMÚ HATÁROZATa helyi adók és illetékek növelésére a 2024-es évre a 13,8 százalékos infláció mértékével

29. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2023-as évi Költségvetésének módosítására

30. SZÁMÚ HATÁROZATa 92/2022-es számú, a helyi szintű helyzetelemzés jóváhagyására a szennyvízcsatorna szolgáltatás jelenlegi helyzetéről, valamint az intelligens közszolgáltatási, illetve a megfelelő egyéni rendszerek engedélyezési területeinek jóváhagyására vonatkozó Határozat módosítására

31. SZÁMÚ HATÁROZAT - a  „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív Intelligens Nyilvános Rendszereken (SPIA) Liban, Szenéte településeken és Heveder negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” pályázat megvalósításának jóváhagyásáról szóló, 94/2022-es Határozat módosítására 

32. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására a következő három hónapra

33. SZÁMÚ HATÁROZATa  „A napköziotthon rehabilitációja, korszerűsítése az energiahatékonyság növelése érdekében” megnevezésű beruházás gazdasági – technikai mutatóinak jóváhagyására  

34. SZÁMÚ HATÁROZAT - a Támogatási kérelemnek és az Általános Költségvetés Becslésnek a jóváhagyására „Szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése” megnevezésű beruházás támogatására az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programba

35. SZÁMÚ HATÁROZATa Támogatási Kérelemnek és az Általános Költségvetés Becslésnek jóváhagyására a „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív Intelligens Nyilvános Rendszereken (SPIA) Libán, Szenéte településeken és Heveder negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás támogatására az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programban

36. SZÁMÚ HATÁROZATegyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező területek elfoglalására a „Gázelosztó rendszer létrehozása Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás végrehajtására

37. SZÁMÚ HATÁROZAT - a 40/2019-es számú, a Közvilágítás Közszolgálat létrehozására vonatkozó Határozat módosítására

38. SZÁMÚ HATÁROZATa 79/2021-es számú, Gyergyóújfalu Község Közvilágítási Közszolgálata Működési Szabályzatának és Feladat füzetének jóváhagyására vonatkozó Határozat módosítására

39. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község részvételének jóváhagyására a „G10 LEADER Helyi Akció Csoport Gyergyó Térségének Fejlesztésére 2023-2027” megnevezésű LEADER partnerség létrehozására a 2023-2027-es pályázati időszakban

40. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2023-as Költségvetésének módosítására

41. SZÁMÚ HATÁROZATPályázat benyújtásának jóváhagyásáról és a „Zöld kisbuszok vásárlása Hargita megyei diákoknak” című projekt megvalósításáról Gyergyóújfalu Község által, partnerségben Hargita Megyével, Hargita megyei közigazgatási egységekkel Hargita Megye Tanácsán keresztül, az Országos Helyreállítási Program 15. Oktatás, 6-os Reform, 10-es Beruházás „Zöld iskolák hálózatának fejlesztése és zöld mikrobuszok beszerzése” komponensének keretében 

42. SZÁMÚ HATÁROZATa helyi adók és illetékek megállapításáról szóló 95. Számú Határozat módosításáról és kiegészítéséről

43. SZÁMÚ HATÁROZATa Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező javak jegyzékében a 231. tétel alatt szereplő "Közigazgatási és szociális kulturális épületek" ingatlannak a közvagyonból Gyergyóújfalu Község magántulajdonába történő áthelyezésének jóváhagyásáról az épület lebontása, selejtezése és hasznosítása céljából

44. SZÁMÚ HATÁROZATegyes, Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező területeknek az Elekes Vencel Általános Iskola ügykezelésébe való átadásáról

45. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község Önkormányzata 2023 első negyedévére vonatkozó Általános Költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról

46. SZÁMÚ HATÁROZATa "HUB of Services MMS-SII MMSS, MySmis kód 130963" projekt keretében a Munkaügyi és Szociális Szolidaritási Minisztériummal való együttműködésről szóló együttműködési egyezmény jóváhagyásáról

47. SZÁMÚ HATÁROZATa „Kerékpárút létesítése Gyergyóújfalu község külterületén” megnevezésű beruházásgazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására

48. SZÁMÚ HATÁROZATa Támogatási Kérelemnek és az Általános Költségvetés Becslésnek jóváhagyására „Szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése” megnevezésű beruházás támogatására az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programban megnevezésű, 34/2023-as számú Határozat módosítására

49. SZÁMÚ HATÁROZATa Támogatási Kérelemnek és az Általános Költségvetés Becslésnek jóváhagyására „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív Intelligens Nyilvános Rendszereken (SPIA) Libán, Szenéte településeken és Heveder negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás támogatására az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programban megnevezésű, 35/2023-as számú Határozat módosítására

50. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra

51. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására az augusztus 3-i rendkívüli tanácsülésre

52. SZÁMÚ HATÁROZAT - Gyergyóújfalu Község Önkormányzata 2023-as évi gyakornoki programjának jóváhagyásárólMELLÉKLET

53. SZÁMÚ HATÁROZATa Gyergyóújfalu Község Önkormányzata és Hargita Megye Önkormányzata közötti együttműködés jóváhagyásáról annak érdekében, hogy Gyergyóújfalu község területén található 126-os és 138-as megyei utakon kialakult forgalmi dugók esetén a lehető legműködőbben helyreállítsák a normális közlekedési feltételeket  

54. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2023-as évi Költségvetésének módosítására

55. SZÁMÚ HATÁROZATa „Tornaterem felújítása Gyergyóújfaluban” megnevezésű beruházás gazdasági-tehnikai mutatóinak módosítására

56. SZÁMÚ HATÁROZATa "Kerékpárutak létesítése a Hargita megyei Gyergyóújfalu községben" című beruházás megvalósításához a megvalósíthatósági tanulmány, a műszaki-gazdasági mutatók és a Környezetvédelmi Alapból nem finanszírozott kiadásokhoz való pénzügyi hozzájárulás biztosításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

57. SZÁMÚ HATÁROZATpénzügyi segély jóváhagyására a tekerőpataki Római katolikus egyház részére 

58. SZÁMÚ HATÁROZAT - Gyergyóújfalu Község Önkormányzata a 2023-as év második negyedévére vonatkozó Általános Költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról  - MELLÉKLET

59. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község Helyi Tanácsa képviselőinek a gyergyóújfalvi "Elekes Vencel" Általános Iskola Vezetőtanácsába való kinevezéséről 

60. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község magán tulajdonát képező javai jegyzékének jóváhagyásáról

61. SZÁMÚ HATÁROZATaz 57267-es számú telekkönyvben az 57267-es kataszteri szám alatt nyilvántartott területnek a közhasznúvá és közérdekűvé való nyilvánításáról, valamint Gyergyóújfalu Község magántulajdonából köztulajdonába történő áthelyezéséről

62. SZÁMÚ HATÁROZAT - a Gyergyóújfalu község külterületén fekvő, az 57267-es számú Telekkönyvben nyilvántartott, legelő besorolású területből 400 négyzetméter felületnek a végleges kivonásáról a mezőgazdasági használatból

63. SZÁMÚ HATÁROZAThasználati és szolgálati jognak a jóváhagyásáról a medgyesi TRANSGAZ Nemzeti Földszállító Vállalat részére

64. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa Státusjegyzékének módosításának jóváhagyásáról

65. SZÁMÚ HATÁROZATaz üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 

66. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2023. év harmadik negyedévére vonatkozó Általános Költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról

67. SZÁMÚ HATÁROZATegyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület ideiglenes elfoglalásának jóváhagyására a „Napköziotthon rehabilitációja és korszerűsítése az energiahatékonyság növelése céljából, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás végrehajtására  

68. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa személyzete fizetésének megállapítása 2023 október hónapjától kezdődően

69. SZÁMÚ HATÁROZATa „Gázelosztó rendszer létrehozása Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági-tehnikai mutatóinak aktualizálására  

70. SZÁMÚ HATÁROZATa helyi adók és illetékek megállapítására a 2024-es évre 

71. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község címertervezete végleges változatának jóváhagyására

72. SZÁMÚ HATÁROZAT2023. évi általános Költségvetése módosításának és a 2024-2026. évekre vonatkozó becslések jóváhagyásáról   

73. SZÁMÚ HATÁROZAT - Gyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa személyzete fizetésének megállapítása 2023 november hónapjától kezdődően

74. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község magántulajdonát képező leltára II. szakaszának jóváhagyásáról

75. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2023-as Költségvetésének módosításáról 

76. SZÁMÚ HATÁROZAT -a 63/2010-es Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkelye 81 bekezdésében meghatározott maximális személyzeti létszámnak 10%-kal történő csökkenéséről, valamint Gyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa Státusjegyzékének és Szervezeti felépítésének jóváhagyásáról

77. SZÁMÚ HATÁROZATa 88/2022-es számú, a csíkszeredai Erdészetnek a 3346/LJ/2022-es átiratával közölt famennyiség eladási módjának és indulási árának jóváhagyásáról szóló Határozat módosítására

78. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község köztulajdonát képező erdőalapjából 2024-ben kitermelendő faanyag referenciaárának jóváhagyásáról 

79. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község 2023-as Költségvetése IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására

80. SZÁMÚ HATÁROZATa 2023-as Helyi Költségvetés módosítására 

81. SZÁMÚ HATÁROZATGyergyóújfalu Község köztulajdonát képező, a székelyudvarhelyi Homoród Erdészet ügykezelt erdőből a 2024-es évben történő famennyiség eladási módjának és indulási árának jóváhagyására