A személyes adatok védelme

 

Gyergyóújfalu polgármesteri hivatala, Gyergyóújfalu, Csomafalvi út 3 szám, Hargita megye, személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
Ez a tájékoztatás elmagyarázza, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célra használjuk fel.

A személyes adatok feldolgozása a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

A személyes adatok helyi érdekű közszolgáltatások nyújtása céljából történő felhasználása a következőket szolgálja:
- oktatás;
- a gyermekek, fogyatékkal élők, idősek, családok és más szociálisan rászoruló személyek vagy csoportok védelmét szolgáló szociális szolgáltatások;
- egészségügy;
- kultúra;
- ifjúság;
- sport;
- közrend;
- vészhelyzetek;
- környezetvédelem és helyreállítás;
- történelmi és építészeti műemlékek, parkok, közparkok és természetvédelmi területek megőrzése, helyreállítása és fejlesztése;
- városfejlesztés;
- személyek nyilvántartásba vétele;
- hidak és közutak karbantartása;
- közösségi közüzemi szolgáltatások: vízellátás, földgáz, csatornázás, szennyvízelvezetés, fűtés, közvilágítás és adott esetben helyi tömegközlekedés;
- sürgősségi szolgáltatások, mint például hegyimentés, életmentés és elsősegélynyújtás;
- szociális és közösségi igazgatási tevékenységek;
- szociális lakások és egyéb, a közigazgatási területegység tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóegységek;
- a természeti erőforrások javítása a helyi közösség érdekében a közigazgatási területi egységen belül;
- Helyi adók és illetékek, bírságok, közmunka,
- Adósságbehajtás/adósságbehajtás;
- Engedélyek/licencek kiadása;
- Gazdasági-pénzügyi és igazgatási irányítás;
- Gyergyóújfalu önkormányzata közvagyonának kezelése, koncesszióba adása vagy bérbeadása;
- Polgári jogállás;
- Város- és vidékfejlesztés;
- Választói névjegyzék - választási nyilvántartás;
- Levéltár;
- Nyilvántartás, humánerőforrás, közkapcsolatok, földalap, titkárság;
- egyéb, törvény által létrehozott közszolgáltatások;

A 679/2016 rendelet 6. cikkének rendelkezései szerint az adatkezelés csak akkor és annyiban jogszerű, ha és amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
- az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére történő, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez;
- az adatkezelés az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;
- az adatkezelés közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Gyergyóújfalu Önkormányzata a pályázók, alkalmazottak és a szolgáltatók képviselőinek személyes adatait a következőkkel kezeli
A Gyergyóújfalu városháza a hatályos jogszabályok által szabályozott jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a pályázók, alkalmazottak és a szolgáltatók képviselőinek személyes adatait, akikkel az intézmény szerződéses kapcsolatban áll.
A címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatok átadhatók, a központi és helyi hatóságok, igazságügyi hatóságok és más, a törvény által információ kérésére felhatalmazott intézmények.
A személyes adatokat csak addig tárolják, amíg a fent említett célokhoz szükséges.

A 679/2016 rendelet rendelkezései alapján Önt megillető jogok a következők:
- Az érintett hozzáférési joga (15. cikk);
- A helyesbítés kérésének joga, ha az adatok pontatlanok (16. cikk).
- Az adatok törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") (17. cikk).
- Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
- Az adathordozhatósághoz való jog (20. cikk)
- A tiltakozáshoz való jog (21. cikk)
E jogok gyakorlásához írásbeli, dátummal ellátott és aláírt kérelmet nyújthat be:
- A községházán, Csomafalvi út 3 szám, Gyergyóújfalu, Hargita megye
- A városháza e-mail címére: primaria@suseni.ro.

Jogában áll továbbá panaszt tenni a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságánál (A.N.S.S.P.P.D.C.P.) a következő címen: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postai irányítószám 010336, Bukarest, Románia, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Gyergyóújfalu községháza tájékoztatja Önt, hogy folyamatosan értékeli és javítja a személyes adatok biztonságos feldolgozása érdekében bevezetett biztonsági intézkedéseket.